• Fritt fraktalternativ över 100 kr
 • Hälsorådgivning
 • Samma pris i butik & online

Vårt sortiment

  Sök

  Club Hälsokraft

  Bli medlem du också!

  Som medlem i Club Hälsokraft får du tillgång till exklusiva erbjudanden, rabatter och ett förmånligt bonussystem. Att vara medlem är kostnadsfritt.

  Bli medlem här eller genom att anmäla dig i din Hälsokraftbutik. Du kan även bli medlem i kassan när du handlar på halsokraft.se. Bonus samlar du genom att identifiera dig som medlem när du handlar. 

  Så fungerar Club Hälsokraft:

  • Identifiera dig i kassan vid köp för att samla bonuspoäng
  • Se aktuellt bonussaldo på halsokraft.se och i ditt nyhetsbrev
  • Dina bonuscheckar finns laddade i butikens kassa samt på halsokraft.se
  • Ta del av medlemserbjudanden i butik och på halsokraft.se 
  • Se alla dina köp på "Mina sidor"

  Bonussystem:

  • För varje krona du handlar för får du ett bonuspoäng.
  • När du samlat ihop till 1 000 poäng får du en bonuscheck med ett värde av 25 kr, 2 000 poäng ger dig två bonuscheckar, o.s.v.
  • Bonusavräkning sker 12 gånger per år och aviseras via SMS och e-post.

  Har du frågor om Club Hälsokraft är du välkommen att kontakta oss. Du kan också besöka någon av våra butiker och ställa din fråga där.

  Medlemsvillkor

  Medlemskap hos Hälsokraft

  Senast reviderad: 2024-01-11

  Medlemskapet hos Hälsokraft är kostnadsfritt och gäller i alla Hälsokrafts butiker i Sverige samt på halsokraft.se. Medlemskapet utges av Hälsokraft H.K. AB med organisationsnummer 556476-5971.

  För att bli medlem i Hälsokraft måste du ha fyllt 16 år. Medlemskapet är personligt. När du handlar i butiken registreras köpet som ett medlemsköp genom att du i kassan identifierar dig som medlem.

  Ändringar i villkoren

  Hälsokraft förbehåller sig rätten att göra ändringar i medlemsvillkoren. Om ändringar görs informeras du som medlem via vår hemsida minst en månad innan ikraftträdandet och det är först därefter som ändringarna träder i kraft.

  Våra utskick

  Som medlem i Hälsokraft får du inspiration och information om erbjudanden och poäng via e-post, sms och postala utskick. Om du inte vill få några erbjudanden eller utskick från oss, kan du när som helst logga in på ”Mina sidor” och tacka nej till utskick.

  Så får du dina poäng

  Ett köp hos Hälsokraft ger poäng när det registreras som ett medlemsköp. Poäng ges inte på köp av tjänster, frakt eller presentkort.

  Så här fungerar poäng och bonus

  1 kr ger 1 poäng. Om du uppnått 1 000 poäng på bonusavräkningsdagen erhåller du en värdecheck motsvarande 25 kr på ditt nästa köp. Har du uppnått 2 000 poäng får du två värdecheckar á 25 kr, o.s.v. Du kan använda flera bonuscheckar vid samma köptillfälle. Hela checken á 25 kr förbrukas vid användning – det är inte möjligt att spara restbelopp på checken.

  Till grund för din bonus ligger poäng som du har samlat in. Bonus kan användas som rabatt på köp, vid ett och samma tillfälle i alla våra butiker i Sverige och på halsokraft.se. Checken kan inte lösas in mot kontanter och kan inte användas vid köp av tjänster, presentkort, frakter eller erbjudanden där annat anges.

  Bonuschecken är giltig i 6 månader efter utfärdandet.

  Medlemskapets giltighet och upphörande

  Ditt medlemskap hos Hälsokraft gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att gå in på ”Mina sidor” eller kontakta Hälsokraft på kundklubben@halsokraft.se. Om du inte har registrerat ett medlemsköp på 24 månader kommer ditt medlemskap automatiskt att avslutas och dina uppgifter tas bort. Hälsokraft har också rätt att när som helst säga upp ett medlemskap om det finns misstanke om att medlemskapet på något sätt missbrukas. Vid avslutande av medlemskap förfaller eventuella innestående poäng och bonus.

  Vi skyddar dina personuppgifter

  Hälsokraft H.K. AB (nedan "Hälsokraftgruppen", "vi", "oss") är gemensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna information, om inte annat framgår nedan.
  Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer, policys och rutiner för hantering av personuppgifter.

  Vilka personuppgifter behandlar vi, varför och hur länge?

  Med stöd av ditt samtycke behandlar vi uppgift om namn, adress, personnummer, kontaktuppgifter samt inköpsdata för att administrera ditt medlemskap i kundklubben, t.ex. genom att beräkna poängsaldon och hantera utskick av bonuscheckar. Vi behandlar med stöd av ditt samtycke samma uppgifter för att tillhandahålla dig som kundklubbmedlem särskilda erbjudanden, t.ex. genom att automatiserat analysera vilka produkter du köper. Vi sparar dina personuppgifter för en tid om 24 månader räknat från ditt senaste köp.
  Vi behandlar uppgift om inköpsmönster med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra uppföljning och ta fram statistik. Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål. Statistiken kan dock inte kopplas till dig personligen och utgör därför inte personuppgifter och sparas därför tills vidare.

  Varifrån samlar vi in personuppgifter?

  Vi samlar in uppgift om namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter direkt från dig eller från vår adressleverantör i samband med att du blir medlem i kundklubben. Vi samlar in uppgift om dina köp när du handlar i någon av våra butiker eller på webben.

  Överföring och utlämnande av personuppgifter

  Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare.
  För att administrera ditt medlemskap i kundklubben och för att tillhandahålla dig medlemsförmåner och erbjudanden lämnar vi ut uppgift om namn, personnummer, kontaktuppgifter, adressuppgifter samt köp till andra bolag inom Hälsokraftgruppen och till butiker som drivs av fristående bolag med avtal med Hälsokraftgruppen. Utlämnandet sker med stöd av samma lagliga grund som ovan.
  För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter som angivits ovan anlitar vi även andra tjänsteleverantörer, som behandlar personuppgifter på vårt uppdrag. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.

  Vi kan i förekommande fall överföra personuppgifter till mottagare som återfinns i länder utanför EU/EES-området och som inte har samma skyddsnivå för personuppgifter som EU. För att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade ingår vi, när så är nödvändigt, dataöverföringsavtal som inkluderar EU-kommissionens standardavtalsklausuler med mottagarna eller ser till att det finns andra lämpliga skyddsåtgärder på plats.

  Dina rättigheter

  Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter.

  Registerutdrag
  Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

  Begära rättelse
  Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse.

  Återkalla samtycke med framtida verkan
  I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare samtycke.

  Rätt att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål
  Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för att informera dig om Hälsokraftgruppens tjänster och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller genom att gå in på ”Mina sidor” och göra ditt val.
  Från och med den 25 maj 2018 har du även utöver ovanstående rättigheter även, i den utsträckning gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, följande rättigheter.

  Rätt att motsätta behandling som stödjer sig på en intresseavvägning
  Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

  Rätt till radering
  Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

  Rätt att begära begränsning av behandling
  Du har även rätt att, i de fall som tillämplig dataskyddslagstiftning föreskriver det, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

  Rätt till dataportabilitet
  Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit till oss och som vi behandlar elektroniskt med stöd av ett avtal med dig eller ditt samtycke i ett strukturerat format.

  Vem kontaktar jag vid frågor?

  Kontaktuppgifter
  Hälsokraft H.K. AB, 556476-5971
  Postadress: Tuna Gårdsväg 24, 147 43 Tumba
  E-post: kundklubben@halsokraft.se

  Force majeure – händelser utanför vår kontroll

  Hälsokraft är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Hälsokraft själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Hälsokraft är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Hälsokraft varit normalt aktsam.